MTA har tecknat ett fyraårigt kontrakt med Halmstad Energi & Miljö AB om mark- och byggnadsarbeten vid fjärrvärme- och fjärrkylebyggnation inom Halmstad kommun. Kontraktets ordervärde uppskattas till cirka 25 MSEK.

Arbetena ersätts enligt en à-prislista och avser både underhållsarbeten och nyanläggning.

Uppskattade volymer är 2,5-3 km fjärrvärmeledningar och ett antal fjärrkylaserviser årligen. Under 2013 planeras utöver ovanstående ett större enskilt objekt med 1000m fjärrvärmeledning DN250/450-500.

Arbetet startar omgående och totalt beräknas 10-15 personer vara delaktiga i projektet.

– Det är mycket glädjande att MTA har fått förtroendet att utföra all kommande byggnation av fjärrvärme och fjärrkyla i Halmstad. Detta visar att vår långsiktiga strategi om att rekrytera rätt kompetens i tidigt skede varit riktig”, säger VD:n Tommy Zryd.

– Projektet kommer att bedrivas med högsta fokus på effektiv framdrift och minimerade störningar för närboende och trafikanter”, säger projektledaren David Sandqvist i en första kommentar till ordern.

Ordern innebär att MTA nyanställer 2-4 personer till projektet.