Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Pilgatan

Gång- och cykelväg samt cirkulationsplatser
Projektet omfattade byggnation av två cirkulationsplatser samt en längsgående GC-bana. Delar av vägsträckan breddades och sidoförskjöts för att ge plats åt GC-banan och hela sträckan försågs med belysning. Tvärs vägen anlades säkra passager får gående och cyklister. Arbetena omfattade nya brunnar och ledningar för drän- och dagvatten samt en vattenservis. Även förläggning av rör för el, tele och opto utfördes. Plantering av ängs-, träd- och buskytor utfördes på sträckan och i rondeller.

Bostadsområde
Projektet omfattade byggnation av gator, gång- och cykelväg i ett exploateringsområde. GC-banan avskiljdes från vägen med grönremsa. Ledningsnät för VA, el och fiber anlades i området med VA-serviser till de blivande bostadshusen. Anläggande av belysning utgjorde del av projektet. Schaktarbeten inkluderade jord och bergschakt.

Kategori: Anläggningsprojekt
Tid: mars 2018 till april 2019
Beställare: Varbergs kommun
Ort: Trönninge
Entreprenadsform: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma: ca 20 MSEK
Kontaktperson, MTA: Per Tillqvist
Kontaktperson, kund: Marie Johansson

Bilder

Foto: Andreas Svensson, West Photo