Projektbeskrivning

Ombyggnad Holgersgatan

Vi byggde om Holgersgatan i Falkenberg för att få plats med gång och cykelbanor, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna och skapa en trygg stadsmässig gata att vistas i.

Projektet omfattade bland annat rivning av befintliga beläggningar, justering markhöjder, anpassning av dagvattenanläggning för avvattning av hårdgjorda ytor, plantering av träd och iordningställning av grönytor, byggnation av nya överbyggnader samt montering av diverse utrustningar.

Kategori: Anläggningsprojekt
Tid: Augusti 2020 till maj 2021
Beställare: Falkenberg kommun
Ort: Falkenberg
Entreprenadsform: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma: 8,1 MSEK
Kontaktperson, MTA: Joel Lovén och Jenny Cortelius
Kontaktperson, kund: Jesper Shabani