Projektbeskrivning

Hansegård & Gröningagården

På uppdrag av Varbergs kommun byggde vi infrastrukturen för ett nytt villaområde i Trönninge längs med Klastorpsvägen. Det innefattade VA, gator, cykelvägar, el, belysning, kommunikation samt parkområde med dagvattendamm och pumpstation.

Nu är området förberett för byggnation av 60-70 nya bostäder där det under arbetets gång har tagits hänsyn till de karaktärsfulla element som gärdesgårdarna, trädraderna och berghällarna utgör. Befintliga stenmurar, åkerholmar och gamla Klastorpsvägen verkar som strukturbildande element och har återanvänts i det nya bebyggelseområdet. Alla stenmurar behölls och utgör nu fastighetsgränser på kvartersmark för den nya bebyggelsen. Murhål togs upp där föreslagna vägar korsar murarna.

Området är beläget öster om Trönninge, längs Klastorpsvägen, cirka 5 kilometer nordöst om Varbergs centrum.

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: september 2018 till september 2019  |  Beställare: Varbergs kommun  |  Ort: Varberg  |  Entreprenadsform: Utförandeentreprenad  |  Kontraktssumma: 21 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Niklas Mårtensson  |  Kontaktperson, kund: Martin Johansson