MTA har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att bygga om Holgersgatan för att få plats med gång och cykelbanor, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna och skapa en trygg stadsmässig gata att vistas i.

Projektet omfattar bland annat rivning av befintliga beläggningar, justering markhöjder, anpassning av dagvattenanläggning för avvattning av hårdgjorda ytor, plantering av träd och iordningställning av grönytor, byggnation av nya överbyggnader, montering av div. utrustningar.

Arbetet startas omgående och beräknas vara klart i december 2020. Ordersumman uppgår till 8,1 miljoner kr.