Varbergs kommun har gett oss uppdraget att bygga infrastruktur för ett nytt villaområde i Trönninge längs med Klastorpsvägen. Området benämns Hansegård och Gröningagården. Vi ska bygga VA, gator, cykelvägar, el, belysning, kommunikation samt parkområde med dagvattendamm och pumpstation.

När vårt arbete med infrastrukturen är klar kommer området vara förberett för byggnation av 60-70 nya bostäder. Det har tagits hänsyn till de karaktärsfulla element som gärdesgårdarna, trädraderna och berghällarna utgör när det nya området planerats. Befintliga stenmurar och åkerholmar verkar som strukturbildande element och återanvänds i det nya bebyggelseområdet. Alla stenmurar behålls och utgör fastighetsgränser på kvartersmark för den nya bebyggelsen. Murhål tas upp där föreslagna vägar korsar murarna.

Området är beläget öster om Trönninge, längs Klastorpsvägen, cirka 5 kilometer nordöst om Varbergs centrum.

Arbetet planeras pågå från september i år till september 2019.

Kontraktssumman är 21 miljoner kronor.