Projektbeskrivning

Ombyggnad Holgersgatan

Vi bygger om Holgersgatan i Falkenberg för att få plats med gång och cykelbanor, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna och skapa en trygg stadsmässig gata att vistas i.

Projektet omfattar bland annat rivning av befintliga beläggningar, justering markhöjder, anpassning av dagvattenanläggning för avvattning av hårdgjorda ytor, plantering av träd och iordningställning av grönytor, byggnation av nya överbyggnader samt montering av diverse utrustningar.

Arbetet startas omgående och beräknas vara klart i december 2020.

Kategori: Anläggningsprojekt
Tid: Augusti 2020 till december 2020
Beställare: Falkenberg kommun
Ort: Falkenberg
Entreprenadsform: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma: 8,1 MSEK
Kontaktperson, MTA: Joel Lovén och Jenny Cortelius
Kontaktperson, kund: Jesper Shabani